KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Türk Koleji Spor Kulübü (“İTK Spor Kulübü”) tarafından hazırlanmıştır. Aydınlatma Metnine www.itksporkulubu.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

İTK Spor Kulübüne sporcu kaydı için başvuru veya kayıt görüşmesi yapılması, sporcu kaydının yapılması ve/veya yenilenmesi ve/veya spor kulübü merkezlerimiz ile bağlı birimlerine/tesislerinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetler, yaptığınız başvuru ve ziyaretler, kamera kayıtları, telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar ve internet sitesi yolları ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak tarafınızca paylaşılan kişisel verilerinizi aşağıda yazılı amaçlarla  işlemekte, saklamakta ve korumaktayız. Bu sebeple Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİNİ AŞAĞIDA YAZILI AMAÇLARLA İŞLEMEKTEYİZ:

İTK Spor Kulübü’ne üye olunabilmesi, kulüp çatısı altında yapılan spor faaliyetlerinden, çalışmalardan, etkinliklerden ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi, bu üyelik ile ilgili kanunlarda öngörülen kayıtların tutulabilmesi,

– İTK Spor Kulübü nezdinde veya aracılığı ile düzenlenen eğitim, aktivite, yarışma ve etkinliklerin yürütülmesi, katılım taleplerinin yerine getirilmesi, bilgi verilmesi ve kurumsal iletişimin sağlanması,

– İTK Spor Kulübü tesislerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (sporculer, çalışanlar, veliler, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) düzen, can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

– Fiziksel mekân güvenliğinin temini,

– İTK Spor Kulübü faaliyetlerine ilişkin her türlü talep ve şikâyet sürecinin yönetilmesi,

– İTK Spor Kulübü veya iştirakleri tarafından düzenlenen her türlü etkinlik, gezi ve sosyal faaliyetten haberdar edilmenizi sağlamak üzere reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,

– İTK Spor Kulübü veya iştiraklerinin hizmetlerine ilişkin pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, şikayetlerin/önerilerin değerlendirilmesi ve süreçlerinin yönetilmesi ve bu hususlarda doğrudan sizinle irtibata geçilebilmesi,

– Her türlü acil durum süreçlerinin yönetilmesi,

– Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması, akreditasyonu ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

– Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

– Veri güvenliği sürecinin yönetimi ve yürütülmesinin sağlanması ve veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

– Fiziksel mekân güvenliğinin temini,

– Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve bilgilendirilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK VE NE ŞEKİLDE TOPLAMAKTAYIZ:

İTK Spor Kulübü olarak kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi; tarafınız ile olan ilişkisine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, ilgili kişinin açık rızasının alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi ve korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden en az bir veya birkaç tanesine dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA VE KİMLERE AKTARMAKTAYIZ:

Kişisel verileriniz, Kanunun 8. ve 9. maddesine uygun olarak, işbu aydınlatma metninde yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere, İTK Spor Kulübü faaliyeti kapsamında yurt içinde mevzuata göre yetkili olan kurumlarına, İTK Spor Kulübü tedarikçilerine, taşeronlarına veya iştiraki olan İzmir Türk Koleji Okullarına aktarılabilmekteyiz. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ KVKK 11. MADDESİNDE DÜZENLENEN HAK VE TALEPLERİNİZ:

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre;  Mithatpaşa Cad. Çankaya Mah. 687 – 689 Köprü/Konak adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden info@itk.k12.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

TARAFINIZA TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YOLLANMASI USUL VE ŞARTLARI:

İTK Spor Kulübü tarafından düzenlenen eğitim, etkinlik ve tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi verilmesine ilişkin olarak tarafınıza ticari elektronik ileti yollanması ancak kabul ettiğiniz takdirde gönderilecektir. Vermiş olduğunuz bu onay kendi takdirinizde olup dilediğiniz zaman elektronik ticari ileti almayı reddedebilirsiniz. Bu kapsamda tarafınıza elektronik ortamda gönderilen veya yazılı talep edilen  iletilerdeki seçenekler vasıtasıyla söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebinizin İTK Spor Kulübü tarafından yerine getirilecektir.

İzmir Türk Koleji Spor Kulübü